Εποπτεία

Παροχή κλινικής πρακτικής και εποπτείας σε φοιτητές των ΤΕΙ λογοθεραπείας και σε νέους λογοθεραπευτές. Το πρόγραμμα επίσης απευθύνεται σε νηπιαγωγούς, ειδικούς παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς που έρχονται σε επαφή με παιδιά και παρουσιάζουν δυσκολίες στο λόγο.

Η εποπτεία μπορεί να είναι είτε ατομική είτε ομαδική, όπου ο αριθμός μελών της ομάδας μπορεί να είναι μέχρι πέντε άτομα. Τα μέλη της ομάδας ενδυναμώνονται ώστε να διαχειριστούν με αποτελεσματικό τρόπο τα περιστατικά τους και να εξελίξουν τις δεξιότητές τους προς την κατεύθυνση που επιθυμούν. Η διάρκεια της εποπτείας είναι 5 συναντήσεις για δύο ώρες η κάθε μια. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτημα για περισσότερες συναντήσεις υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης κατόπιν συζήτησης. Κατά τη διάρκεια των 5 συναντήσεων θα συζητηθούν βασικές αρχές στις δυσκολίες λόγου και ομιλίας και οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν περιπτώσεις που παρακολουθούν οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο εργασίας της εποπτείας.

Οι συνάντησεις είναι βιωματικές/πρακτικές και οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται και ενδυναμώνονται ώστε να ανακαλύψουν και να εξελίξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους μέσα από διαδικασίες επίλυσης προβλήματων και ανατροφοδότησης. Στα πλαίσια της εποπτείας παρουσιάζονται και θεωρητικά θέματα όπως για παράδειγμα η φυσιολογική ανάπτυξη λόγου και ομιλίας στα παιδιά και συζητούνται τα απαραίτητα θεωρητικά ή/και ερευνητικά δεδομένα που απαιτούνται για την καλύτερη γνώση και κατανόηση της κάθε περίπτωσης υπό μελέτη. Μεταξύ των συναντήσεων είναι απαραίτητη η επαφή και ανάγνωση της σχετικής βιβλιογραφίας που θα παρέχεται καθώς και η εφαρμογή και εξάσκηση στην πράξη των προτεινόμενων πρακτικών.