ΕΙΔΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ


ΑΠΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΟΓΟΥ


Στην περίπτωση αυτή οι πρώτες λέξεις του παιδιού εμφανίζονται μετά τα 2 ή 3 έτη και οι προτάσεις μετά τα 4 έτη.


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Διαχωρίζεται σε δύο τύπους δυσκολίας:
α) Στην Ειδική Γλωσσική Διαταραχή Αντιληπτικού Τύπου που είναι δυσκολία στην ακουστική αντίληψη, δηλαδή δεν καταλαβαίνει αυτά που ακούει ενώ έχει καλύτερη απόδοση σε οπτικά ερεθίσματα και τη Λεκτική ή Γλωσσική Αγνωσία όπου η ομιλία και η αντίληψη προφορικού λόγου είναι κανονική αλλά υπάρχει δυσκολία στην κατανόηση του γραπτού λόγου.
β) Στην Ειδική Γλωσσική Διαταραχή Εκφραστικού Τύπου και περιλαμβάνει την Λεκτική Δυσπραξία που χαρακτηρίζεται από φτωχό λεξιλόγιο, δυσκολία εύρεσης λέξεων, νεολογισμούς, παραλείψεις συλλαβών, δυσκολία στην αφήγηση και στο σχηματισμό προτάσεων και το Σύνδρομο Ελαττωματικού Φωνολογικού Προγραμματισμού όπου ο λόγος είναι δυσκατάληπτος, υπάρχει δυσκολία στην επιμέρους επεξεργασία των φθόγγων και των γρήγορα εναλλασσόμενων ακουστικών και οπτικών ερεθισμάτων.

ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΙΝΑΙ:
Η επίκτητη αφασία η οποία συνδέεται με το σύνδρομο Landau Kleffner κι εμφανίζεται εφόσον το παιδί έχει αναπτύξει λόγο, περίπου μετά τα 3 έτη και συνοδεύεται συνήθως από επιληψίες
Η φωνολογική διαταραχή
Η αρθρωτική διαταραχή
Η διαταραχή της ροής της ομιλίας (Τραυλισμός)
Και οι διαταραχές φωνής

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ που μπορεί να ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ σε:
Βαρηκοΐα ή κώφωση
Νοητική στέρηση
Σύνδρομα (down, εύθραυστο Χ)
Διαταραχές επικοινωνίας (Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή - Αυτισμός)
Εκλεκτική αλαλία
Υπερωιοσχιστία (αφορά δομικές/ανατομικές ανωμαλίες)


Από έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι παιδιά που παρουσιάζουν κάποια εξελικτική διαταραχή / δυσκολία στο λόγο κατά την προσχολική ηλικία κι εάν αυτή εξακολουθεί να υπάρχει όταν το παιδί θα ξεκινήσει το δημοτικό θα έχουν δυσκολίες στην εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής (Weiner 1985). Οι δυσκολίες αυτές συχνά αναφέρονται ως ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ.